Maatregelen i.v.m. coranavirus

Met on­mid­del­lijke ingang gel­den tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maat­regelen:

 • Publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avond en op de zon­dag wor­den afge­last;
 • Vormsel­vie­ringen en pre­sen­ta­tie­vie­ringen voor com­mu­ni­can­ten wor­den afge­last;
 • Dopen en uit­vaarten vin­den plaats in kleine kring en wor­den sober gehou­den. Ook hier met inachtne­ming van fysieke afstand tussen de gelo­vi­gen;
 • De bis­dom­men ontra­den alle andere sa­men­komsten, zoals het koffie drinken na vie­rin­gen, koor­re­pe­ti­ties en cateche­tische bij­een­komsten.

Liturgie

Beleid, aansturing, coördinatie  en cursuswerk

Het Liturgie Beraad bezint zich over het aanbod van liturgie voor de verschillende doelgroepen en komt met nieuwe initiatieven.

Liturgie

Liturgie is het vieren van de ontmoeting tussen God en de mensen. Een ontmoeting met een voortdurende spanning tussen verkondiging en dagelijks leven. Spanning ook tussen de troost die wij zoeken bij God en de aansporing van dienst te zijn aan de wereld in Zijn Naam.

De groepen die zich hiervoor inzetten zijn:

Vieringen

– Zondagsvieringen

– Gezinsvieringen

– Jongerenvieringen

– Bijzondere vieringen

– Diensten onder leiding van parochianen

– Avondwake voor overledenen

Begeleiding

– Lectoren

– Misdienaars
– Kosters

Koren

– Karmelkoor Aalsmeer 

– Soli Deo Gloriakoor Rijsenhout

– Gelegenheidskoor
– Mirakeltjes, kinderkoor

Ondersteuning

– Kerkversiering

Kosten voor de diverse vormen van speciale liturgie

Deze liggen vast en zijn op te vragen bij het secretariaat. Ze zijn  gerelateerd aan het al of niet meedoen aan een vaste kerkbijdrage.

Catechese

Beleid, aansturing, coördinatie en cursuswerk

– Het Catechese Beraad bezint zich over het aanbod van catechese voor de verschillende doelgroepen en komt met nieuwe initiatieven.

Catechese

Catechese is een proces van geloofscommunicatie. We leren van elkaar, we leren van verschillen die er tussen mensen bestaan, we leren van hen die ons zijn voorgegaan in geloof. Zo ontdekken we bij stukjes en beetjes de zin van het leven en van het samenleven.

Dit leerproces kent verschillende vormen:

 • persoonlijke vorming, veelal voor jongeren en volwassenen,
 • vorming en voorbereiding rond de sacramenten, zoals Eerste Communie, Vormsel en Huwelijk,
 • toerusting voor het werk als vrijwilliger in de parochie.

De groepen die zich hiervoor inzetten zijn:

Voorbereiding sacramenten

– Doop catechese

– Eerste communie catechese

– Vormsel catechese

– Huwelijks catechese

Persoonlijke vorming

– Vormsel project

— Raakpunt  55+ 

Ondersteuning

– De parochie heeft een bibliotheek met veel boeken ten dienste van liturgie vooral.

Diaconie

Beleid, aansturing, coördinatie  en cursuswerk

Het Diaconie Beraad bezint zich over het aanbod  voor de verschillende doelgroepen en komt met nieuwe initiatieven.

DiaconieWaar christenen solidair zijn met mensen in nood of meewerken aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zowel in eigen omgeving of in breder verband, spreken we van ‘diaconie’.

Missie en Oecumene kent een veelheid aan vormen, zoals

 • de ontwikkeling en bevrijding van volken bevorderen,
 • bijdragen aan gerechtigheid en vrede,
 • dialoog voeren met andere godsdiensten en levensovertuigingen,
 • bevorderen van de eenheid tussen christelijke kerken

De groepen die zich hiervoor inzetten zijn:

Pastoraat en caritas

– Parochiële Caritas Instelling (PCI)
– Pastorale werkgroepen Kloosterhof en Aelsmeer

Kerk en samenleving (K&S)

– Contactgroep zieken en ouderen

– Commissie zieken- en ouderendag

– Medewerk(st)ers zieken- en ouderendag

– Bedevaart Banneux
– Rijdiensten voor kerkbezoek

Missie, ontwikkelingssamenwerking en vrede (MOV)

– Missie comité

– Actie Hydarabad

– Liliane Fonds

Informatie

Parochie O.L.Vrouw van de berg Karmel

Parochie O.L.Vrouw van de berg Karmel
Stommeerweg 13
1431 ES Aalsmeer
T. 0297 341231
E. karmelkerk[@]planet.nl

Het secretariaat is op bovengenoemd telefoonnummer bereikbaar op  donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. U kunt inspreken en dan wordt u teruggebeld.  

Telefoonnummer contactpersoon uitvaarten: 06 51277513

Parochieadministratie  

Voor informatie en meldingen over (voorkeur)lidmaatschap is de parochieadministratie te bereiken per E-mail: ledenadmkarmelkerk[@]gmail.com of per telefoon: 0297-321321.

Redaktie parochieblad Kontakt

Wij verzoeken u kopie tijdig (zie binnenzijde laatste Kontakt) per E-mail te versturen naar redaktiekontakt[@]hotmail.com.

Karmel Aalsmeer

Zwarteweg 36
1431 VM Aalsmeer
T. 0297 345559

Opgave voor en/of inlichtingen over cursussen, bezinningsdagen, etc. kunnen per E-mail: karmelaalsmeer[@]planet.nl

Voor landelijke Karmel zie: http://www.karmel.nl/ .
Daar kunt u ook andere vormingsactiviteiten vinden van andere Karmels.

Jongeren DOP vieringen

JONGEREN DOP GROEP

Wij zijn Rianne, Astrid en Wendy en vormen met elkaar de Jongeren DOP groep. Zo’n 3x in het jaar gaan wij voor in een jongerendienst. Als jonge meiden, midden in het leven, proberen wij onze diensten laagdrempelig t e maken, met bekende en sprekende liedjes en teksten. Zo hebben we de afgelopen jaren stil gestaan bij onderwerpen als: Keuzes en dilemma’s: wie wint, het engeltje of duiveltje???? Doe maar gewoon! Wat een verrassing! Liefde en vriendschap! Hoe gastvrij ben jij???

Een week of 10 voor de dienst beginnen wij met de voorbereidingen voor de dienst. We brainstormen die avond over verschillende onderwerpen, gebruiken hier vaak de Zoutkorrel voor en natuurlijk is internet inmiddels een belangrijk middel om teksten en liederen te zoeken.

Meestal, zonder dat we daar bewust over nagedacht hebben, kunnen we het door ons bedachte thema, weer herleiden naar de actualiteit.

Ons doel is om iedereen te raken die jong van hart is en een ieder naar huis te laten gaan met een prettig gevoel.

Op deze pagina zullen wij jullie informeren over de data dat er een jongerendienst wordt gehouden en wat het thema van die dienst is.

U bent allen van harte welkom.

Wereld Jongeren Dagen

Wereldjongerendagen(WJD)is het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizend jongeren, overal vandaan, komen bij elkaar om nieuwe vrienden te ontmoeten, lol maken, afzien, eucharistie vieren en multiculti socializen…..

Een indrukwekkende ervaring om nooit te vergeten.

In onze regio(Haarlemmermeer + Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn, de Kwakel) zijn er ook jongeren in de leeftijd van 16 t/m 30 jaar geïnteresseerd in deze reis.

Wil je ook eens(zonder verplichtingen) komen kijken bij de activiteiten of heb je vragen.

Kijk dan op: 
www.jongbisdomhaarlem.nl/wjd 
of 
http://www.jongkatholiek.nl/

Je bent van harte welkom,

Inmiddels zijn de WJD van Madrid al weer voorbij. In onze regio zijn er 18 jongeren op reis gegaan. Zij kwamen moe maar zeer voldaan weer thuis met mooie verhalen over ontmoetingen en de dingen die ze meegemaakt hebben.

Zie hun verslag in KONTAKT van sept-okt 2011.

Misdienaren

Wat doet een misdienaar eigenlijk?

De misdienaren (er zijn er twee in een kerkdienst) helpen de pastor tijdens de dienst. Er zijn een heleboel leuke dingen die je mag doen zoals het luiden van de  bel als de pastor binnenkomt, de tafel dekken met de mandjes brood en de bekers wijn, het ophalen van het collecte geld en de wijnbeker vasthouden als de mensen in de kerk ter communie gaan en hun hostie in de wijn willen dopen.

Is het leuk, misdienaar zijn?

Ja, misdienaar zijn is leuk; je bent tijdens de dienst lekker bezig (geen tijd om je te vervelen), je hebt altijd een zitplaats als het druk is in de kerk en je helpt de pastor en dat vindt hij erg fijn. Daarnaast gaan we met de misdienaren één keer per jaar samen iets leuks doen als bedankje voor jullie hulp.

Moet ik dan elke zondag naar de kerk?

Nee hoor, dat hoeft niet. Niet bij elke dienst zijn misdienaren nodig. Verder zijn er natuurlijk meer misdienaren die om de beurt worden ingedeeld om te komen helpen. Natuurlijk geldt ook: des te meer misdienaren er zijn, des te minder keer dat je aan de beurt bent. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe misdienaren om een nog grotere en leukere groep te krijgen. Er wordt een rooster gemaakt wanneer je aan de beurt bent: je mag altijd ruilen als je een keer niet kan.

Ik wil misdienaar worden: wat moet ik doen?

Als je je Eerste Communie hebt gedaan kun je misdienaar of misdienette worden. We vinden het heel leuk dat je erbij wil komen en de pastor een handje wilt helpen tijdens de dienst. Neem snel contact op met Angelique Keijzer, de coördinator van de misdienaren. Stuur een email (angelique[@]keijzer.com) of bel (0297522474). Angelique gaat je dan alles leren wat je moet weten. We oefenen dan een aantal keer in de kerk als die leeg is zodat je goed voorbereid aan je eerste dienst begint.

Eerste Communie

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communieviering van de kinderen uit groep 4 starten meestal in september/oktober. In deze periode worden de scholen benaderd om  kinderen en ouders te wijzen op de mogelijkheid de Eerste Communie te doen. Zij kunnen zich dan hiervoor aanmelden. De voorbereiding op de Eerste Communie is overigens geen taak meer van de scholen, maar wordt verzorgd door de Werkgroep Eerste Communie van de Karmelparochie.

Voor sommige ouders is het vanzelfsprekend dat hun kind aan de Eerste Communie deelneemt: zij willen hun kind verder vertrouwd maken met het kerkelijke leven, waar zij zelf ook aan deelnemen. Andere ouders hebben hun vragen en twijfels, maar willen deze mogelijkheid om hun kind (opnieuw) met geloof en kerk in contact te brengen niet voorbij laten gaan. De parochie biedt een voorbereidingsproject aan, dat zich richt op zowel het kind als de ouders. Op deze manier worden de kinderen op speelse wijze vertrouwd gemaakt met diverse zaken rondom de Eerste Communie. Ook de ouders komen in een aantal bijeenkomsten bijeen om zich voor te bereiden op de Eerste Communie van hun kind.

De voorbereiding van de kinderen (en ouders) is geconcentreerd in de maanden januari t/m mei. In januari vindt de eerste informatieavond plaats voor de ouders van de communicanten. Het programma voor de kinderen bestaat o.a. uit een aantal kindermiddagen; onder leiding van leden van de werkgroep en een gastouder werken de kinderen dan in hun werkmap. In deze map komen thema’s als: Je komt ergens vandaan en je hoort ergens bijBiddenGodIn de kerk en Samen aan tafel aan bod. Pastoor Marco Cavagnaro komt diverse keren om verhalen te vertellen, uitleg te geven over het geloof en vragen te beantwoorden waarmee de kinderen komen.

Tijdens het voorbereidingstraject vinden verschillende gezinsvieringen plaats. In februari is meestal de kennismakingsviering, waarin de communicanten zich op een speelse manier voorstellen. Na een van de gezinsvieringen is er een speurtocht door de kerk. Ook gaan de kinderen zelf broodbakken bij de bakker, waarna tijdens een gezamenlijke broodmaaltijd met alle ouders dit brood wordt gegeten. Ook doen de kinderen klusjes om geld te verdienen voor de Stichting Derde Wereld Hulp, voor de straatkinderen in India.

De voorbereiding op de Eerste Communie is niet alleen een aangelegenheid voor uw kind en de kerk. U, als ouder heeft hierin misschien wel de belangrijkste rol. U bent het immers die uw kind de Eerste Heilige Communie wilt laten doen. Ook komt het voor dat een kind zijn of haar Eerste Communie wil doen, maar nog niet is gedoopt. In overleg met de pastor kan dit alsnog plaatsvinden voor de Communieviering.

U zult uw kind begeleiden op weg naar de Eerste Communie, hem of haar mee laten doen aan de kindermiddagen en de voorbereidende vieringen. Ook het praten over de onderwerpen die aan bod komen hoort hier bij, evenals het helpen bij de opdrachten uit de werkmap. Daarom is ook een aantal ouderavonden in de voorbereiding opgenomen. Middels deze ouderavonden bereidt u zich, samen met de andere ouders, voor op de Eerste Communie van uw kind.

Op deze ouderavonden wordt dieper ingegaan op onderwerpen als bidden, wat is eucharistie, enz. Natuurlijk krijgt u informatie over de kindermiddagen en de Communieviering. Ook wordt u gevraagd zich aan te melden voor diverse activiteiten, zoals het begeleiden van een kindermiddag, meegaan naar de bakker of bv. het versieren van de kerk voor de Communieviering.

Naast het informatieve karakter van de ouderavonden, heeft de praktijk ons geleerd dat veel ouders het als prettig en leerzaam ervaren om met andere ouders te praten over het geloof en bezig te zijn met de Eerste Communie.