Werkgroepen

Werkgroepen

De parochiegemeenschap telt vele vrijwilligers (m/v).

Deze vrijwilligers behoren tot één of meerdere werkgroepen, die deel uitmaken van één van de vier werkvelden in de parochie:

 • Diaconie: dienstbaar zijn aan de ander, dat wil zeggen zorg hebben voor de mens dichtbij en ver weg, binnen en buiten de parochie, hier en overal op aarde. In de oecumene zoeken we geloofsverbinding met andere kerken.
 • Catechese: leren geloven door daarover met elkaar in gesprek te zijn en ons daarin te laten begeleiden.
 • Liturgie: vieren van ons geloof in al haar schakeringen, waarin we vieren dat God met ons wil optrekken.
 • Parochieopbouw: voorwaarden scheppen om als parochie te kunnen functioneren; dus zorgen voor financiële middelen en gebouwen, voeren van administratie, etc..

Binnen deze werkvelden zijn de vrijwilligers actief. Zij dragen en ondersteunen het beleid, nemen taken voor hun rekening en zijn veelal geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van die taken.

Kerk-zijn met elkaar is een kerk van mensen zijn, waarbij eigen specialisatie en deskundigheid welkom zijn. Meer dan ooit draagt een parochie in deze tijd immers een eigen verantwoordelijkheid en voert een eigen beleid, dat in samenwerking met de pastores moet worden waar gemaakt.

Voor elk van de genoemde werkvelden bestaat een Beraad waarin vertegenwoordigers van de werkgroepen overleggen over  te verrichten werkzaamheden. Elk der Beraden is door één persoon in het Parochieteam vertegenwoordigd. Het Parochieteam stuurt het geheel aan, uitgaande van beleidsdoelstellingen en is eindverantwoordelijk.

Diaconie en Oecumene

Beleid, aansturing, coördinatie  en cursuswerk

Het Diaconie Beraad bezint zich over het aanbod  voor de verschillende doelgroepen en komt met nieuwe initiatieven.

Diaconie Waar christenen solidair zijn met mensen in nood of meewerken aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zowel in eigen omgeving of in breder verband, spreken we van ‘diaconie’.

Missie en Oecumene kent een veelheid aan vormen, zoals

 • de ontwikkeling en bevrijding van volken bevorderen,
 • bijdragen aan gerechtigheid en vrede,
 • dialoog voeren met andere godsdiensten en levensovertuigingen,
 • bevorderen van de eenheid tussen christelijke kerken

De groepen die zich hiervoor inzetten zijn:

Pastoraat en caritas

– Parochiële Caritas Instelling (PCI)
– Pastorale werkgroep zorgcentrum Kloosterhof

Kerk en samenleving (K&S)

– werkgroep zieken en ouderen
– werkgroep  zieken- en ouderendag
– Bedevaart Banneux
– Rijdiensten voor kerkbezoek

Missie, ontwikkelingssamenwerking en vrede (MOV)

– Missie comité
– Actie Hydarabad
– Liliane Fonds

Oecumene

Samen met de Doopsgezinde gemeente en de PKN gemeente in Aalsmeer werken wij aan de oecumene in ons dorp in de Raad van Kerken.

De Raad van kerken organiseert oecumenische vieringen door het jaar heen en in de jaarlijkse Vredesweeek tal van activiteiten

rondom dat thema.

Catechese

Beleid, aansturing, coördinatie en cursuswerk

– Het Catechese Beraad bezint zich over het aanbod van catechese voor de verschillende doelgroepen en komt met nieuwe initiatieven.

Catechese

Catechese is een proces van geloofscommunicatie. We leren van elkaar, we leren van verschillen die er tussen mensen bestaan, we leren van hen die ons zijn voorgegaan in geloof. Zo ontdekken we bij stukjes en beetjes de zin van het leven en van het samenleven.

Dit leerproces kent verschillende vormen:

 • persoonlijke vorming, veelal voor jongeren en volwassenen,
 • vorming en voorbereiding rond de sacramenten, zoals Eerste Communie, Vormsel en Huwelijk,
 • toerusting voor het werk als vrijwilliger in de parochie.

De groepen die zich hiervoor inzetten zijn:

Voorbereiding sacramenten

– Doop catechese
– Eerste communie catechese
– Vormsel catechese
– Huwelijks catechese

Persoonlijke vorming

– Vormsel project
– Raakpunt  55+ 

Ondersteuning

– De parochie heeft een bibliotheek met veel boeken ten dienste van liturgie en bezining.

Beleid, aansturing, coördinatie  en cursuswerk

Het Liturgie Beraad bezint zich over het aanbod van liturgie voor de verschillende doelgroepen en komt met nieuwe initiatieven.

Liturgie

Liturgie is het vieren van de ontmoeting tussen God en de mensen. Een ontmoeting met een voortdurende spanning tussen verkondiging en dagelijks leven. Spanning ook tussen de troost die wij zoeken bij God en de aansporing van dienst te zijn aan de wereld in Zijn Naam.

De groepen die zich hiervoor inzetten zijn:

Vieringen

Eucharistie vieringen, Gezinsvieringen, Jongerenvieringen, Bijzondere vieringen, Vieringen onder leiding van parochianen, Avondwake en uitvaarten

Begeleiding

– Lectoren
– Misdienaars
– Kosters

Koren

– Karmelkoor ; het parochiële dames- en herenkoor.
– Gelegenheidskoor (voorheen jongerenkoor Aqry)                                                                                
– Mirakeltjes, kinderkoor

Ondersteuning

– Kerkversiering

Kosten voor de diverse vormen van speciale liturgie (doop, uitvaart, huwelijk, jubilea).

Deze liggen vast en zijn op te vragen bij het secretariaat. Ze zijn gerelateerd aan het al of niet meedoen aan een vaste kerkbijdrage.

Parochieopbouw.

Parochieopbouw gebouwen.

Dit beraad houdt zich bezig met het onderhoud van het kerkgebouw en de daarbij behorende voorzieningen; aandacht voor zowel de `stenen` als voor zaken als verwarming, kerkplein,

inrichting e.d..

Naast het kerkgebouw hoort ook het Parochiehuis bij onze parochie. Het Parochiehuis wordt door de parochie gebruikt voor vergaderingen en bijeenkomsten. Verder kan en wordt het door

veel verenigingen gehuurd voor activiteiten en is het mogelijk om daar iets te vieren.

Parochieopbouw financiën.

Dit beraad zorgt voor alles wat met de financiën te maken heeft  binnen de parochie; de begroting, in-en uitgaven, jaarrekening, afdrachten aan het Bisdom.

Het is een uitdaging om de parochie financieel gezond te houden; actie kerkbalans en de collectes zijn de belangrijkste bron van inkomsten; daar wordt actief

op ingezet.

Via de `verjaardagsactie` proberen we extra geld in te zamelen voor wat extra activiteiten waaronder de jaarlijkse ParochieBBQ.