Maatregelen i.v.m. coranavirus

Met on­mid­del­lijke ingang gel­den tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maat­regelen:

  • Publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avond en op de zon­dag wor­den afge­last;
  • Vormsel­vie­ringen en pre­sen­ta­tie­vie­ringen voor com­mu­ni­can­ten wor­den afge­last;
  • Dopen en uit­vaarten vin­den plaats in kleine kring en wor­den sober gehou­den. Ook hier met inachtne­ming van fysieke afstand tussen de gelo­vi­gen;
  • De bis­dom­men ontra­den alle andere sa­men­komsten, zoals het koffie drinken na vie­rin­gen, koor­re­pe­ti­ties en cateche­tische bij­een­komsten.