Huisgebedsviering in de Paasnacht

Voorbereiding
o Ideale tijdstip van de gebedsviering: na zonsondergang
o Duur van de viering: het voorlezen van de teksten duurt ong. 15 minuten. Men kan als familie toch de gelegenheid nemen om (aan de hand van de rondvraag) samen in gesprek te gaan.
o Dek de eettafel met een mooie kleed (wit) en ga rond de tafel zitten
o Trek uw “zondagskleding” aan
o Vraag iemand om voor te lezen, en deel de andere lezingen onder elkaar
o Als iemand in staat is om liederen te zingen en/of begeleiden, dan kan men een paar bekende kerkliederen uitkiezen om tijdens de gebedsviering te zingen
o Steek een kaars aan

Openingsgebed
Men begint de huisgebedsviering met een kruisteken:
Allen: In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, Amen

Voorlezer: God help ons in deze Heilige Nacht van Pasen om uw liefdevolle aanwezigheid in ons midden te voelen. Zend ons uw Geest en alles zal herschapen worden.
Allen: en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Gebed rond de kaars
Voorlezer: God, wij hebben deze kaars aangestoken in verbondenheid met de Paaskaars die in onze parochiekerk nu brandt. Wij zijn verhindert om vanuit het licht van de Paaskaars deze kaars aan te steken. Wees ons licht in deze nacht, U bent het licht van de wereld. Verlicht ons leven, en vooral het leven van allen die zich in duisternis voelen.

LEZlNG Ex.,14,15-15,1
De Israëlieten gingen over de droge bodem de zee door.
Uit het Boek Exodus
In die dagen sprak de Heer tot Mozes: „Wat roept gij Mij toch. „Beveel de Israëlieten verder te trekken. „Gij zelf moet uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten. „Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de zee trekken. „Ik ga de Egyptenaren halsstarrig maken zodat zij hen achterna gaan. „En dan zal Ik mij verheerlijken ten koste van Farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn wagenmenners. De Egyptenaren zullen weten dat Ik de Heer ben, als Ik mij verheerlijk ten koste van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners. De engel van God die aan de spits van het leger der Israëlietën ging, veranderde van plaats en stelde zich achter hen op, tussen het leger van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten. De wolk bleef die nacht donker zodat het heel die nacht niet tot een treffen kwam. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heer deed die hele nacht door een sterke oostenwind de zee terugwijken. Hij maakte van de zee droog land en de wateren spleten vaneen. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door, terwijl de wateren links en rechts een wand vormden. De Egyptenaren zetten de achtervolging in; alle paarden van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners gingen achter de Israëlieten aan de zee in. Tegen de morgenwake richtte de Heer zijn blikken vanuit de wolkkolom en de vuurzuil op de legermacht van de Egyptenaren en bracht ze in verwarring. Hij liet de wielen van de wagens scheeflopen zodat ze slechts met moeite vooruit kwamen. De Egyptenaren riepen uit: „Laten we vluchten voor de Israëlieten, want de Heer strijdt voor hen tegen ons.”

Toen sprak de Heer tot Mozes: „Strek uw hand uit over de zee dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren en hun wagens en wagenmenners.” Mozes strekte zijn hand uit over de zee en toen het licht begon te worden vloeide de zee naar haar gewone plaats terug. Daar de Egyptenaren er tegen in vluchtten dreef de Heer hen midden in de zee. Het water vloeide terug en overspoelde wagens en wagenmenners, heel de strijdmacht van Farao die de Israëlieten op de bodem van de zee achterna waren gegaan. Niet één bleef gespaard. De Israëlieten daarentegen waren over de droge bodem door de zee heengetrokken, terwijl de wateren links en rechts van hen een wand vormden. Zo redde de Heer op deze dag Israël uit de greep van Egypte; Israël zag de Egyptenaren dood op de kust liggen. Toen Israël het machtige optreden van de Heer tegen Egypte gezien had, kreeg het volk ontzag voor de Heer: Zij stelden vertrouwen in de Heer en in Mozes zijn dienaar.
Toen hieven Mozes en de Israëlieten ter ere van de Heer een lied aan.
Woord van de Heer
Allen: wij danken God

EVANGELIE Mt., 28,1-10
Waarom zoekt gij de levende onder de doden?
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Na de sabbat bij het aanbreken van de eerste dag der week kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer. Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw. De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven en het leven scheen uit hen geweken. De engel sprak de vrouwen aan en zei: „Gij behoeft niet bevreesd te zijn; ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. „Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft; komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft. „Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. „Dat had ik u te zeggen.” Terstond gingen zij weg van het graf, met vrees en grote vreugde, en zij haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei: „Weest gegroet.” Zij traden op Hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden Hem. Toen sprak Jezus tot hen: „Weest niet bevreesd. „Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien.”
Woord van de Heer
Allen: wij danken God

Bespreking
Voorlezer: Pasen is voor de joden het verhaal van de bevrijding uit Egypte. Zij vieren dat zij in Egypte slaven waren, maar de machtige hand van God heeft voor hun de Rode Zee geopend en heeft hen van de slavernij naar de vrijheid gebracht.

Jezus heeft ons in de nacht van Pasen de volledige vrijheid geschonken, door een weg te openen door de dood heen.

Wat in de bevrijding uit Egypte begonnen is, heeft Jezus tot vervulling gebracht. Op deze manier heeft Hij ons de volmaakte vrijheid gegeven: zijn liefde overwint de dood en geeft ons het eeuwig leven.

Rondvraag
Als u naar uw leven terugkijkt, kunt u dan een “Paasgebeurtenis” benoemen waarin u de liefde van God heb ervaren?
Een gelegenheid waarbij God u van een situatie van (bij wijze van spreken) “slavernij” of “dood” heeft bevrijd?
Wanneer u u machteloos, bang, angstig, verward voelde, en God u daarvan bevrijd heeft?
Deel uw ervaringen met elkaar. Neem je tijd en voel je vrij. Het is geen tentamenvraag, het is een kans om zich open te stellen…

Geloofsbelijdenis
Voorlezer: Wij hebben in de lezingen het geloof van het volk van Israël in de bevrijding uit Egypte gezien en ook het geloof van de Kerk in de verrijzenis van Jezus gelezen.
Wij hebben over ons eigen geloof bezonnen, en hoe God in ons leven aanwezig is geweest.
Wij gaan nu gezamenlijk ons mooi geloof belijden, met de woorden die de Kerk ons hiervoor heeft geleerd:

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk;
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.


Voorbede
Voorlezer: In deze Heilige Nacht willen wij ons leven en het leven van onze dierbaren in Gods handen leggen.
Iedereen kan een gebedsintentie opnoemen. Het gebedsmoment wordt gesloten met het gebed dat Jezus ons geleerd heeft:
Allen: Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.


Gebed om de geestelijke Communie te ontvangen
Allen: Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. Amen


Slotgebed
Voorlezer: God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen
die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen
hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.

ZALIG PASEN! CHRISTUS IS OPGESTAAN! ALLELUIA!
Aan het eind van de viering, eet feestelijk met elkaar!