Update maatregelen i.v.m. coronavirus: geen vieringen op locatie.

In het Kontakt van april 2020 leest u dat we de kerk in de Goede Week wat ruimer wilden opstellen voor individueel bezoek, het ophalen van palmtakjes, het brengen van levensmiddelen, het opsteken van kaarsjes.
Dit gaat allemaal niet door.
Op het moment dat dit Kontakt gedrukt werd, kwamen er meer maatregelen vanuit de overheid; allemaal ten bate van een ieders gezondheid.
Daarom vervallen alle bovenstaande activiteiten en gaan we het een jaar langer doen met onze palmtakken, bidden en vieren we thuis en doen we een beroep op de PCI voor het ondersteunen van de Voedselbank en daklozenopvang. Dat we dit samen kunnen, daar zijn we van overtuigd.
Er zullen vooralsnog geen vieringen in de kerk zijn.
De Theresiakapel houden we wel zoveel mogelijk open voor individueel bezoek en het opsteken van een kaars.

Vieren op zondag

Hieronder vindt u de thema’s en de lezingen van de betreffende zondagen.

Via http://emmaus-uithoorn.nl/ een online opgenomen overweging en boodschap van pastoor Marco.
Via ATV Amstelveen een zondagse viering, opgenomen in een van de RK kerken in de regio RK Amstelland; tv zender lokale televisie: Ziggo 42, KPN en XS4ALL 1380 (1 kanaal onder NPO1) en T-mobile 806
Via KRO-NCRV; de zondagse viering op de tv op NPO2.

Palmzondag 4 april
Thema: Bron van Verwachting
1ste lezing: Jesaja 50, 4-7
2de lezing: Fillipenzen 2, 6-11
Evangelie: Matteüs 26, 14-27, 66

Witte Donderdag 9 april
Thema: Bron van Verbondenheid
1ste lezing: Exodus 12, 1-8, 11-14
2e lezing: 1 Korinthiërs 11, 23-26
Evangelie: Johannes 13, 1-15

Goede Vrijdag 10 april
Thema: Bron van Droefenis
1ste lezing: Jesaja 52, 13-53, 12
2e lezing: Hebreeën 4, 14-16; 5, 7-9
Evangelie: Johannes 18, 1-19, 42
Opname vanuit Doopsgezinde kerk (www.dgaalsmeer.nl, linksonder, bij het kopje Preken)

Paaswake 11 april
Thema: Bron van Leven
Genesis 1, 1-2, 2
Exodus 14, 15-15, 1
Jesaja 55, 1-11
Romeinen 6, 3-11
Evangelie: Johannes 18, 1-19, 42

Eerste Paasdag 12 april
Thema: Bron van Leven
1ste lezing: Handelingen 10, 34a, 37-43
2de lezing: Kolossenzen 3, 1-4 of Korinthiërs 5, 6b-8
Evangelie: Johannes 20, 1-9

Zondag 19 april
1ste lezing: Handelingen 2, 14. 22-32
2e lezing: 1 Petrus 1, 3-9
Evangelie: Johannes 0, 19-31

Zondag 26 april
1ste lezing Handelingen 2, 14, 22-32
2e lezing: Petrus 1, 17-21
Evangelie: Lucas 24, 13-35

Maatregelen i.v.m. coranavirus

Met on­mid­del­lijke ingang gel­den tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maat­regelen:

 • Publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avond en op de zon­dag wor­den afge­last;
 • Vormsel­vie­ringen en pre­sen­ta­tie­vie­ringen voor com­mu­ni­can­ten wor­den afge­last;
 • Dopen en uit­vaarten vin­den plaats in kleine kring en wor­den sober gehou­den. Ook hier met inachtne­ming van fysieke afstand tussen de gelo­vi­gen;
 • De bis­dom­men ontra­den alle andere sa­men­komsten, zoals het koffie drinken na vie­rin­gen, koor­re­pe­ti­ties en cateche­tische bij­een­komsten.

Liturgie

Beleid, aansturing, coördinatie  en cursuswerk

Het Liturgie Beraad bezint zich over het aanbod van liturgie voor de verschillende doelgroepen en komt met nieuwe initiatieven.

Liturgie

Liturgie is het vieren van de ontmoeting tussen God en de mensen. Een ontmoeting met een voortdurende spanning tussen verkondiging en dagelijks leven. Spanning ook tussen de troost die wij zoeken bij God en de aansporing van dienst te zijn aan de wereld in Zijn Naam.

De groepen die zich hiervoor inzetten zijn:

Vieringen

– Zondagsvieringen

– Gezinsvieringen

– Jongerenvieringen

– Bijzondere vieringen

– Diensten onder leiding van parochianen

– Avondwake voor overledenen

Begeleiding

– Lectoren

– Misdienaars
– Kosters

Koren

– Karmelkoor Aalsmeer 

– Soli Deo Gloriakoor Rijsenhout

– Gelegenheidskoor
– Mirakeltjes, kinderkoor

Ondersteuning

– Kerkversiering

Kosten voor de diverse vormen van speciale liturgie

Deze liggen vast en zijn op te vragen bij het secretariaat. Ze zijn  gerelateerd aan het al of niet meedoen aan een vaste kerkbijdrage.

Catechese

Beleid, aansturing, coördinatie en cursuswerk

– Het Catechese Beraad bezint zich over het aanbod van catechese voor de verschillende doelgroepen en komt met nieuwe initiatieven.

Catechese

Catechese is een proces van geloofscommunicatie. We leren van elkaar, we leren van verschillen die er tussen mensen bestaan, we leren van hen die ons zijn voorgegaan in geloof. Zo ontdekken we bij stukjes en beetjes de zin van het leven en van het samenleven.

Dit leerproces kent verschillende vormen:

 • persoonlijke vorming, veelal voor jongeren en volwassenen,
 • vorming en voorbereiding rond de sacramenten, zoals Eerste Communie, Vormsel en Huwelijk,
 • toerusting voor het werk als vrijwilliger in de parochie.

De groepen die zich hiervoor inzetten zijn:

Voorbereiding sacramenten

– Doop catechese

– Eerste communie catechese

– Vormsel catechese

– Huwelijks catechese

Persoonlijke vorming

– Vormsel project

— Raakpunt  55+ 

Ondersteuning

– De parochie heeft een bibliotheek met veel boeken ten dienste van liturgie vooral.

Diaconie

Beleid, aansturing, coördinatie  en cursuswerk

Het Diaconie Beraad bezint zich over het aanbod  voor de verschillende doelgroepen en komt met nieuwe initiatieven.

DiaconieWaar christenen solidair zijn met mensen in nood of meewerken aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zowel in eigen omgeving of in breder verband, spreken we van ‘diaconie’.

Missie en Oecumene kent een veelheid aan vormen, zoals

 • de ontwikkeling en bevrijding van volken bevorderen,
 • bijdragen aan gerechtigheid en vrede,
 • dialoog voeren met andere godsdiensten en levensovertuigingen,
 • bevorderen van de eenheid tussen christelijke kerken

De groepen die zich hiervoor inzetten zijn:

Pastoraat en caritas

– Parochiële Caritas Instelling (PCI)
– Pastorale werkgroepen Kloosterhof en Aelsmeer

Kerk en samenleving (K&S)

– Contactgroep zieken en ouderen

– Commissie zieken- en ouderendag

– Medewerk(st)ers zieken- en ouderendag

– Bedevaart Banneux
– Rijdiensten voor kerkbezoek

Missie, ontwikkelingssamenwerking en vrede (MOV)

– Missie comité

– Actie Hydarabad

– Liliane Fonds

Informatie

De Karmelparochie

Parochie O.L.Vrouw van de Berg Karmel
Stommeerweg 13
1431 ES Aalsmeer
T. 0297 341231
E. karmelkerk[@]planet.nl

Het secretariaat is op bovengenoemd telefoonnummer bereikbaar op  donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. U kunt inspreken en dan wordt u teruggebeld.  

Parochieadministratie  

Voor informatie en meldingen over (voorkeur)lidmaatschap is de parochieadministratie te bereiken per E-mail: ledenadmkarmelkerk[@]gmail.com of per telefoon: 0297-321321.

Redaktie parochieblad Kontakt

Wij verzoeken u kopie tijdig (zie binnenzijde laatste Kontakt) per E-mail te versturen naar redaktiekontakt[@]hotmail.com.

Karmel Aalsmeer

Zwarteweg 36
1431 VM Aalsmeer
T. 0297 345559

Opgave voor en/of inlichtingen over cursussen, bezinningsdagen, etc. kunnen per E-mail: karmelaalsmeer[@]planet.nl

Voor landelijke Karmel zie: http://www.karmel.nl/ .
Daar kunt u ook andere vormingsactiviteiten vinden van andere Karmels.

Jongeren DOP vieringen

JONGEREN DOP GROEP

Wij zijn Rianne, Astrid en Wendy en vormen met elkaar de Jongeren DOP groep. Zo’n 3x in het jaar gaan wij voor in een jongerendienst. Als jonge meiden, midden in het leven, proberen wij onze diensten laagdrempelig t e maken, met bekende en sprekende liedjes en teksten. Zo hebben we de afgelopen jaren stil gestaan bij onderwerpen als: Keuzes en dilemma’s: wie wint, het engeltje of duiveltje???? Doe maar gewoon! Wat een verrassing! Liefde en vriendschap! Hoe gastvrij ben jij???

Een week of 10 voor de dienst beginnen wij met de voorbereidingen voor de dienst. We brainstormen die avond over verschillende onderwerpen, gebruiken hier vaak de Zoutkorrel voor en natuurlijk is internet inmiddels een belangrijk middel om teksten en liederen te zoeken.

Meestal, zonder dat we daar bewust over nagedacht hebben, kunnen we het door ons bedachte thema, weer herleiden naar de actualiteit.

Ons doel is om iedereen te raken die jong van hart is en een ieder naar huis te laten gaan met een prettig gevoel.

Op deze pagina zullen wij jullie informeren over de data dat er een jongerendienst wordt gehouden en wat het thema van die dienst is.

U bent allen van harte welkom.

Wereld Jongeren Dagen

Wereldjongerendagen(WJD)is het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizend jongeren, overal vandaan, komen bij elkaar om nieuwe vrienden te ontmoeten, lol maken, afzien, eucharistie vieren en multiculti socializen…..

Een indrukwekkende ervaring om nooit te vergeten.

In onze regio(Haarlemmermeer + Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn, de Kwakel) zijn er ook jongeren in de leeftijd van 16 t/m 30 jaar geïnteresseerd in deze reis.

Wil je ook eens(zonder verplichtingen) komen kijken bij de activiteiten of heb je vragen.

Kijk dan op: 
www.jongbisdomhaarlem.nl/wjd 
of 
http://www.jongkatholiek.nl/

Je bent van harte welkom,

Inmiddels zijn de WJD van Madrid al weer voorbij. In onze regio zijn er 18 jongeren op reis gegaan. Zij kwamen moe maar zeer voldaan weer thuis met mooie verhalen over ontmoetingen en de dingen die ze meegemaakt hebben.

Zie hun verslag in KONTAKT van sept-okt 2011.

Misdienaren

Wat doet een misdienaar eigenlijk?

De misdienaren (er zijn er twee in een kerkdienst) helpen de pastor tijdens de dienst. Er zijn een heleboel leuke dingen die je mag doen zoals het luiden van de  bel als de pastor binnenkomt, de tafel dekken met de mandjes brood en de bekers wijn, het ophalen van het collecte geld en de wijnbeker vasthouden als de mensen in de kerk ter communie gaan en hun hostie in de wijn willen dopen.

Is het leuk, misdienaar zijn?

Ja, misdienaar zijn is leuk; je bent tijdens de dienst lekker bezig (geen tijd om je te vervelen), je hebt altijd een zitplaats als het druk is in de kerk en je helpt de pastor en dat vindt hij erg fijn. Daarnaast gaan we met de misdienaren één keer per jaar samen iets leuks doen als bedankje voor jullie hulp.

Moet ik dan elke zondag naar de kerk?

Nee hoor, dat hoeft niet. Niet bij elke dienst zijn misdienaren nodig. Verder zijn er natuurlijk meer misdienaren die om de beurt worden ingedeeld om te komen helpen. Natuurlijk geldt ook: des te meer misdienaren er zijn, des te minder keer dat je aan de beurt bent. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe misdienaren om een nog grotere en leukere groep te krijgen. Er wordt een rooster gemaakt wanneer je aan de beurt bent: je mag altijd ruilen als je een keer niet kan.

Ik wil misdienaar worden: wat moet ik doen?

Als je je Eerste Communie hebt gedaan kun je misdienaar of misdienette worden. We vinden het heel leuk dat je erbij wil komen en de pastor een handje wilt helpen tijdens de dienst. Neem snel contact op met Angelique Keijzer, de coördinator van de misdienaren. Stuur een email (angelique[@]keijzer.com) of bel (0297522474). Angelique gaat je dan alles leren wat je moet weten. We oefenen dan een aantal keer in de kerk als die leeg is zodat je goed voorbereid aan je eerste dienst begint.